RinoNav

Hãng GPS RTK RinoNav, là thành viên của tập đoàn Unistrong ESURVEY, công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ không gian địa lý, vào năm 2023 RinoNav cung cấp các công nghệ có độ chính xác cao, tạo ra nhiều loại máy GPS RTK bền bỉ, Ăng-ten thông minh di động và chính xác cũng như hệ thống tự động điều khiển để khảo sát, lập bản đồ, nông nghiệp chính xác, v.v.