Hệ Tọa Độ VN2000 Và WGS84 Là Gì?

Hệ Tọa Độ VN2000 Và WGS84 Là Gì? Mỗi một điểm khi đo bằng các ...